Общи условия

1. С настоящите Общи условия се уреждат отношенията между „ДНД“ ЕООД, ЕИК 114686158, наричано по-долу за краткост „ДНД”, и Клиенти, възникващи въз основа на договор за наем на автомобил или други вещи, предлагани от ДНД ЕООД.

2. Кореспонденцията с ДНД  се осъществява на адрес: гр. ПЛЕВЕН 5800,ул.“Климент Охридски“56, телефон +359887514921; електронен адрес: cars@dichev.dilyan@gmail.com

А) „Общи условия“ - настоящите Общи условия за сключване на договори за наем на превозно средство (автомобил) , предлагани от ДНД.
Б) „Индивидуален договор“ означава договор за наем на превозното средство и/или други вещи (оборудване), сключен между ДНД и Клиента. Настоящите Общи условия са неразделна част от всеки индивидуален договор. При каквото и да е противоречие между индивидуалния договор и Общите условия, приоритет ще има индивидуалният договор.
В) „Клиент“ - физическо лице, което желае да ползва и/или заявява и/или сключва договор за наем за превозно средство или други вещи, предлагани от ДНД.
Г) „Шофьор“ – физическо лице, което ще управлява наетото превозно средство. Когато шофьорът е лице, различно от Клиента, съответните данни на шофьора се записват в индивидуалния договор за наем. В договора може да се запише само един допълнителен шофьор. Всички задължения на Клиента по Общите условия и Индивидуалния договор се считат и за задължения на Шофьора.
Д) „Международна шофьорска книжка“ – свидетелство за управление на превозно средство или друг документ, удостоверяващ правото за управление на превозно средство, които по силата на международни договори са влезли в сила за Република България и дават право на Клиента да управлява превозното средство на територията на страната и на територията на съответната държава, в която е разрешено използването на наетото превозно средство съгласно Общите условия.
Е) „Аналогичен клас автомобил“ - автомобил от същия клас, с еднакъв или подобен размер, еднакъв брой врати и еднакъв брой места.
З) „Наемна цена“ - цената за наем на съответното превозно средство за период от 24 часа, която е посочена в Ценовата листа на ДНД или обявена на сайта на ДНД ЕООД, или посочена в договора за наем;
И) “Такса” – допълнителна сума, различна от наемната цена, която се заплаща от Клиента за предоставяне на допълнителна услуга или извършване на допълнителни действия от страна на ДНД съгласно предвиденото с Общите условия, индивидуалния договор и Ценовата листа.
Й) Ценова листа – списък на допълнителните услуги, предоставяни от ДНД, с посочване на цените/таксите за тях.

 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛИЕНТА И НЕГОВИТЕ ДОКУМЕНТИ

4. Клиентът следва да притежава и да представи пред ДНД свидетелство за управление на моторно превозно средство за съответната категория, валидно за период не по-кратък от един месец след края на периода на наем на автомобила, контролен талон (за български граждани) и функционираща кредитна карта – със свободен (неусвоен) лимит не по-малък от размера на депозита с валидност не по-рано от шест месеца след края на наемния период. Водачите с гражданство на държава извън Европейския съюз следва да представят международна шофьорска книжка със същия срок на валидност.

5. Клиентът е длъжен да представи документи за самоличност (лична карта или паспорт) с минимална валидност не по-кратък от един месец след края на периода на наем на автомобила.9. ДНД си запазва правото да откаже резервация или предоставяне на автомобила, в случай че ,който и да е от представените от Клиента документи не отговарят на изискванията на Общите условия или е повреден/невалиден.

Rent a car Pleven
Автомобили под наем в Плевен

Наемете избран от Васавтомобил за 5 минути

Контакти

5800 Плевен
ж.к. Дружба I
ул. „Свети Климент Охридски“ 56

0887 514 921

064 / 870 963

Работно време

Понеделник - Петък

8:00 - 18:00 ч.

Събота

8:00 - 14:00 ч.
  АВТОМОБИЛИ ПОД НАЕМ

За нас

КОНТАКТИ

ВХОД | РЕГИСТРАЦИЯ

0887514921

BG EN

момент...